วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๓๐ น.
ณ สนามหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี


------------------------------------------------------

กำหนดการ
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๙ น.
และ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๑๙ น.


--------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ณ กระทรงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ   และงานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา    ชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Salaya Green Fest. @ Mahidol University
งานสัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-27 พย. 2553 เวลา 10.00-21.00 น.
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ “Salaya Green Fest.” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2553 ณ ลานเป็ดขาว MU Garden Parking 3 และบริเวณถนนโดยรอบ ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายสินค้าการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการเปิดตัวแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและผักสวนครัวของมหาวิทยาลัย MU Garden

     Salaya Green Fest. @ Mahidol University จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (The Green Campus) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในเรื่องการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้และสัมผัสกับแนวการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ปลุกจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมผ่านการบริโภคสินค้าชุมชน และสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อไป
--------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กองบริหารงานทั่วไปประชุมร่วมกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล ชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

     นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมกับส่วนงาน  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์” วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล ชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
-----------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตสภา กรุงเทพฯ

         เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตสภา กรุงเทพฯ

---------------------------------------------------------------------------------------
พิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องพระเจ้า พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓     นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระเจ้า พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

---------------------------------------------------------------------------------
การหารือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายการตลาด หอประชุมกองทัพเรือ
เพื่อซักซ้อมการใช้สถานที่และเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมวิเคราะห์ทางออก วิกฤติประเทศไทย กับบทบาทมหาวิทยาลัยของรัฐ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ บรรยายเรื่อง “วิกฤติประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐควรมีส่วนร่วมในการหาทางออกอย่างไร” ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ ได้กล่าวถึงวิกฤติประเทศไทยในปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการปฏิรูปนั้นถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศมิใช่เพียงแค่คน ๆ เดียว ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหา มีความขัดแย้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ในอดีตเราเคยมีความแตกแยกทางความคิดเกิดขึ้นและยุติลงด้วยความสันติ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ก่อให้ความสูญเสียที่ประชาชนชาวไทยมิเคยลืม ปัจจุบันประเทศไทยก็เกิดปัญหาทางการเมือง การทุจริตขึ้นในระดับนโยบาย สร้างความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิดของประชาชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย สิ่งเหล่านี้จะหมดไปหากทุกฝ่ายร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกัน มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการเป็นปัญญาให้แผ่นดิน บอกและชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องแก่สังคม หรือแม้แต่การปลุกกระแสให้เกิดการพูดคุยขยายมุมมองต่างๆ ต่อปัญหาของประเทศ ไม่ใช่มีบทบาทเพียงด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการวิจัยเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง
(วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)     รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ   เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจฯ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เวลา ๐๗.๐๐ . วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี
-----------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
และ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2553 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ณ คูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีด้วย

     วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า) เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งบริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นเมืองธนบุรีเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรปางนั่งสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 4 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงาม และเป็นพระประธานในอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ ต่อมาวัดคูหาสวรรค์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ยกวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

-------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย
     เมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.มหิดล พร้อมด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นอาสาสมัครในการบรรจุสิ่งของและลำเลียงถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า ในโครงการ “ททบ.5 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม” จากนั้น ได้เดินทางไปร่วมบรรจุสิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในโครงการ อสมท. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม และนำส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากโครงการ “มหิดลรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
ชมวิดีโอ ที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------