วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 81 ปี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 นางรุจิรารัตน์ บรรจง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางศิริพร โกสุม นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวอมราภรณ์ รัฐวินิจ ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงต่างประเทศในโอกาสครบรอบ 81 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กองบริหารงานทั่วไป
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
--------------------------------------

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาพนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 18 19 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
     กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาพนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัยมหิดล   ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ทแอนด์สปา  ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพ กริยามารยาท  ในการวางตัวของพนักงานขับรถยนต์

--------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
    ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการเยี่ยมเยียนสมาชิกอาสารักษาดินแดน   โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร อ.ส. ที่เรียนดี และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ครอบครัว อ.ส. ตลอดจน จัดเลี้ยงอาหาร  กลางวันแก่เด็กพิการ และเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

-----------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันจันทร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔     รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (กองกลางและงานอาคารสถานที่) กองกิจการนักศึกษา
     ทั้งนี้ นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นางอาภรณ์  ไกรเดช  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ได้ให้การต้อนรับและมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ         คณะดูงาน หลังจากนั้น คณะดูงานได้นั่งรถรางเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งาน ๔๒ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารงานส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การบริหารการคลังและงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    จากนั้น     คณะผู้บริหารเข้าชมศูนย์เครื่องมือศาลายา     หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นั่งรถรางชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องอาหาร Music Square วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
---------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ในงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 103 สถาบัน มีนักเรียนและอาจารย์แนะแนวเข้าชมงานจำนวนกว่า 200 โรงเรียน
 
 ------------------------------------------------------------------------