วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 30 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยาย เรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย World Class” จากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือศาลายา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประเพณีสงกรานต์


------------------------------------------
เปิดใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล
: Public Relations Center

วันที่ 24 มีนาคม 2554 รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการทดสอบและใช้งานระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะความต้องการใช้งานเพิ่มเติม ณ ห้อง Lab201 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล (Public Relations Center: PR-Center) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวที่จัดทำขึ้นในระบบ Intranet โดยในระยะแรกเน้นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายงานนักประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการรับ – ส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์จากส่วนงาน อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในเครือข่าย
-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญชาวสำนักงานอธิการบดี
"บริจาคเพื่อแสดงน้ำใจต่อความสูญเสียของชาวญี่ปุ่น"
-------------------------------

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554


มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับ
คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี  พร้อมคณะ
ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันอังคารที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล  สกลสัตยาทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี      พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอธิการบดีบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี 
หลังจากนั้น คณะผู้บริหารได้นำคณะผู้เยี่ยมชมนั่งรถรางชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น เส้นทางจักรยานและทางเท้า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แปลงผักปลอดสารพิษ บ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) และการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โครงการธนาคารขยะ      รีไซเคิล  โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ บ้านรักหมามหิดล โครงการก่อสร้างอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ และโครงการก่อสร้างมหิดลสิทธาคาร เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และร่วมเลี้ยงรับรอง ณ Music Square วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
วันที่ 9 มีนาคม 2554 รองศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2554 และได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยผลการตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ดังนี้
ประเภทรางวัลชมเชยการพัฒนาเว็บไซต์ (รวม)
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- คณะเภสัชศาสตร์
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- วิทยาลัยศาสนศึกษา
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ประเภทรางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต์ ประเภท Visibility
- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยนานาชาติ - คณะพยาบาลศาสตร์
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประเภทรางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต์ ประเภท Size (Web pages)
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยการจัดการ
- คณะเภสัชศาสตร์
ประเภทรางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต์ ประเภท Rich Files
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- วิทยาลัยศาสนศึกษา
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
---------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

๔๒ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
     วันที่ 2 มีนาคม 2554 ช่วงเช้าศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีสงฆ์และวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นได้เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 6 เรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการปฏิบัติการศึกษาและพัฒนาชนบท" โดยนายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของระบบการศึกษาให้คนมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ โดยให้“โรงเรียนไม้ไผ่” เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาเด็กในชนบทให้มีทักษะที่จำเป็น และเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงจัง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป จากนั้นอธิการบดีได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช
     จากนั้นช่วงบ่ายอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลมหิดลทยากร อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลการประกวดเว็บไซต์ดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และผู้มีสิทธิรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ และในช่วงเย็นเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล 1
ทั้งนี้ภายในบริเวณงานยังมีบริการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงหลังห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------