วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สิ้นพระชนม์


วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มหิดล-วันแม่
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เฝ้าฯรับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์) จากวิทยาลัยนานาชาติ ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 5,799 ราย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 2,899 ราย ภาคบ่าย จำนวน 2,900 ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะวิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิต รวม 34 แห่ง มีหลักสูตรการศึกษา รวม 540 หลักสูตร

----------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


คำกล่าวแสดงความยินดี
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวัณเพ็ญ บุญประกอบ
*************************

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓        ณ ห้องโพธิ๋สามต้น ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๕ ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์
                                    ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ
                                    ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
                                    ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.     รองศาสตราจารย์รจนา ทรรทรานนท์
                                    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                    สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5.     ศาสตราจารย์บรูส แมธธิว (Professor Bruce Matthews)
                                    ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
---------------------------------------------------