วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บุคลากรกองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน
จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย
     วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. บุคลากรของกองบริหารงานทั่วไป ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย และชมวีดีทัศน์สรุปผลงานในรอบปี ๒๕๕๔ ของกองบริหารงานทั่วไป หลังจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมจับรางวัลรับของที่ระลึกจากนางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555     วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2555 ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

----------------------------------------------------------
กองบริหารงานทั่วไปอวยพรปีใหม่
และมอบกระเช้าแด่อธิการบดี
     นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานกองบริหารงานทั่วไป อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดี

------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กองบริหารงานทั่วไปอวยพรปีใหม่
และมอบกระเช้า
แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย


     นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานกองบริหารงานทั่วไป  อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

     ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนชุมชนโดยรอบ ม.มหิดล ศาลายา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕   ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2554
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2554 ทั้งนี้ได้มีคณบดี รวมทั้งผู้อำนวยการกอง ศูนย์ฯต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป จัด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่
ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ เข้าถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มจากจุดแรกคือ สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ (บริเวณหน้าหอพักนักคึกษา)

จากนั้น สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ลานหน้าศูนย์การเรียนรู้มหิดล)

ศาลพระภูมิเจ้าที่ (เรือนไทย) ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง (วิทยาลัยนานาชาติ)

 พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระพุทธมหาลาภ
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลาง : ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี
จากซ้าย – ขวา
1. รองศาสตราจารย์ นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
จากขวา – ซ้าย:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
2. รองศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. รองศาสตราจารย์ นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
4. รองศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
5. รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
6. ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี
--------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับ – ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
     วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ จากนั้นลงนามในเอกสารและส่งมอบแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านต่อไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ด้วยรักจากใจชาวมหิดล” แสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีแด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 6 ธันวาคม 2554 คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารส่วนงาน จัดงาน “ด้วยรักจากใจชาวมหิดล” เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี และแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวาระต่อไป ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความตั้งใจทำงานตลอดมาและสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมมหิดล นำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ในหลาย ๆ ด้าน และที่เด่นชัดที่สุดคือ ด้านกายภาพที่สวยงามและสามารถเป็นส่วนที่ปกป้องพื้นที่มหาวิทยาลัยไม่ให้ประสบปัญหาน้ำท่วมเข้ามายังมหาวิทยาลัยได้ จากนั้น กล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี
และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2554     วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคล  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ และเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อธิการบดีนำทีมเยี่ยมทีมป้องกันน้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยความอนุเคราะห์รถจากกองทัพเรือ ซึ่งทีมป้องกันน้ำท่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการในมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชนอื่นๆ สามารถป้องกันน้ำท่วมไว้ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ โดยเป็นที่รับและจัดส่งถุงยังชีพ อาหารกล่อง เป็นจุดรับส่งทั้งรถและเรือในการเดินทาง ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางเดินทางของชุมชนเพื่อไม่ต้องลุยน้ำภายนอกอีกด้วย
นอกจากนี้ อธิการบดีได้นำสิ่งของจำเป็นมอบให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วม และขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่

--------------------------------------------------------------------------------------------------