วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556
     วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
กองบริหารงานทั่วไป 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เผยมติประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2555
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 323 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2555 ว่า อยากฝากมหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1.ขอให้ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของประเทศ และควรเน้นในสาขาที่ขาดแคลน 2.ขอให้ดูเรื่องอัตรากำลังต่างๆ พยายามควบคุมจำกัดอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เพิ่มจนเป็นภาระแก่ประเทศมากเกินไป ซึ่งการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม พึงให้คำนึงถึงความจำเป็นและมีเหตุผลจริง 3.อยากให้มหาวิทยาลัยคำนึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น เพิ่มขีดความสามารถ และการจัดระบบการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน 4.เรื่องงบวิจัย อยากเห็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างจริงจังเพื่อรัฐบาลจะมีเหตุผลในการเพิ่มงบวิจัย เพราะที่ผ่านมา มีงานวิจัยจำนวนน้อยมากที่คนในสังคมไทย เห็นว่าเกิดประโยชน์
     ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง โดยเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมวันที่ 1-4 มี.ค.2557 เป็นวันที่ 7-10 ธ.ค.2556 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 8-11 มี.ค.2557 จากเดิมวันที่ 10-13 พ.ค.2557 ทั้งนี้ เนื่องจากหากจัดการสอบตามกำหนดการเดิม อาจจะกระทบกับบางมหาวิทยาลัยที่นำผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นผลการสอบตรง ขณะที่การสอบตรงต่างๆ ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบให้ไปสอบในช่วงเดือน ม.ค.2557 เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ
     ประธาน ทปอ. กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ทปอ.ได้เสนอ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากเห็นว่าหากมีการกำหนดตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และปฏิบัติใช้ในปัจจุบัน ที่ให้ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 แห่ง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพ เบื้องต้นนายพงศ์เทพได้เห็นชอบในหลักการแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุม ทปอ.ยังเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ปรับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ให้เป็นหลักเกณฑ์เดียว เนื่องจากปัจจุบันมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับ 10 และ 11 ซึ่งต่างประเทศไม่มี
     อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งประธาน ทปอ. ต่ออีกวาระด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555


     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าอาคารนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน 
ประจำปี 2555

     วันที่ 3 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 09.30 น. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ โถงพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเีกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

28 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้มหิดล กับกิจกรรม “การประกวดกระทง” โดยมีผู้แทนส่วนงานต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก
ในช่วงบ่าย มีการประกวดขบวนแห่ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมในขบวนแห่ของสำนักงานอธิการบดี และยังมีขบวนแห่จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สร้างสีสันและความสนุกสนาน เริ่มขบวนจากบริเวณลานองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ จนถึงบริเวณลานเป็ดขาว
ในช่วงค่ำ งานบนเวทีมีการประกวดนางนพมาศ พิธีมอบรางวัลการประกวดกระทง และการประกวดขบวนแห่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีบุคลากร และนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี
     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เปิด “โครงการกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี”  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นทุกปี   และเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น 
     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เดินสำรวจและเยี่ยมชมการจัดระเบียบของกิจกรรม 5 ส ที่ทุกกองและส่วนงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร และการมีระเบียบและวินัยในการทำงาน

-----------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล


     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ พระอุโบสถวัดพระงามวรวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

----------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุม
วิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องด้วยในปี 2555 เป็นวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 150 ปี ของสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นวโรกาสครบรอบวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 120 ปีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทั้งยังครบรอบ ๒๐ ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นสมควรจัดให้
มีการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ
Mahidol University Research Expo 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีงานวิจัยจำนวนมาก โดยเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 1
ใน 400 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education (THE)
ปี 2011-2012
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
แพทย์รางวัลโนเบล บรรยายพิเศษ “ความก้าวหน้าการศึกษาพันธุกรรม ต้นกำเนิด
โรคมะเร็งในมนุษย์” ในงาน MU Research Expo อ่านรายละเอียด
ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------


วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต        เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ คณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต 

***********************************วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วันมหิดล ประจำปี 2555

 วันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช 100 ปี พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้อุปการะคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 86 ราย โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     ในภาคเช้า ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันเป็น วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ( 24 กันยายน พ.ศ. 2472) งาน วันมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระราชชนกที่ได้ทรงดำเนินพระจริยวัตรอันงดงาม แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอด ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้ง ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ทหารเรือ การประมง และการสังคมสงเคราะห์ ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศจนทุกวันนี้ ดูวิดีโอวันงาน ที่นี่
****************