วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ชาวสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๕

สัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วม มหิดล ศาลายา และการจัดการภัยพิบัติในอนาคต”


วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วมมหิดลศาลายาและการจัดการภัยพิบัติในอนาคต” การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิธีการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภัยพิบัติในอนาคต และเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภายในงานมีการเสวนาในรูปแบบ Story Telling 2 ช่วง เพื่อเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าจากประสบการณ์ป้องกันน้ำท่วมมหิดล ศาลายา และการช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งเสนอบทเรียนอันมีคุณค่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติในอนาคต โดย รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และมีการแสดงดนตรี “หัวใจใหญ่กว่าน้ำ” โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ในภาคบ่ายมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต” ในมิติต่างๆ ดังนี้ มิติทางการเมืองการปกครอง, มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, มิติทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมิติทางการแพทย์
จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีพระคุณในการปกป้องพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และช่วยเหลือชุมชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ถอดบทเรียน... ป้องกันน้ำท่วม มหิดล ศาลายา
และกรจัดกรภัยพิบัติในอนาคต

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
และศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี

วันที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ในโอกาสที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้เริ่มวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยอธิการบดีได้แนะนำทีมรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารงาน และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 10 แนวทาง
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับผู้ บริหาร เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผู้แทนบุคลากรจากสายงานต่างๆและนักศึกษา จำนวนกว่า 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ดูรายละเอียด ที่นี่ดูนโยบายอธิการบดี ที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------