วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555


การเยี่ยมเยือนส่วนงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-Visit)
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๕  
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙.๔๕ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี
     ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมเยือนกองบริหารงานทั่วไป โดยมี   นางสายฝน  บุญญานุสาสน์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานฯ ให้การต้อนรับ 
     หลังจากนั้น กองบริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอ Presentation แนะนำกองฯ และแนวทางการปฏิบัติงานของกองฯ ตามแผนยุทธศาสตร์  ตลอดจนได้มีการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ งานบริการกลางและยานพาหนะ และการพัฒนางานด้านอื่นๆ  ให้กับคณะผู้บริหารฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารได้รับทราบ และได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กองบริหารงานทั่วไป
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555


มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ
“SIFE - พัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน”  


     วันที่ 25 เมษายน 2555 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระและประธานกรรมการบริหาร SIFE ประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “SIFE - พัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน” ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8/2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดี
กับนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

     วันที่ 25 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับโลก VSA International Young Soloists Award 2012 พร้อมได้รับเชิญไปแสดงที่ Millennium Stage ใน John F. Kennedy Center กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555


การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “Executive Secretary: สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร”     วันที่ 21 เมษายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Executive Secretary: สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร” และ นางรุจิรารัตน์  บรรจง รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าววัตถุประสงค์ของการสัมมนา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมี อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ “การพัฒนาตนเอง”, “การพัฒนาบทบาท”, “การพัฒนางาน” และ“การพัฒนาอาชีพ”
     การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Executive Secretary: สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร”  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการจากทุกส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและฝึกทักษะเกี่ยวกับงานเลขานุการ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม"

------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ในงาน  “เถลิงศกสงกรานต์ สุขสราญปีใหม่อุษาคเนย์”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา


------------------------------------------

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

บุคลากรกองบริหารงานทั่วไ ป ร่วมสรงน้ำพระ
รดน้ำขอพร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป 

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม


     วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  สิทธิอำนวย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 
“พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์     วันเสาร์ที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์

-------------------------------------------------------------------------------


APAIE 2012