วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ และนางสายฝน  บุญญานุสาสน์            ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน        และผู้ที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง สามารถจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------