วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกิติมาศ”
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


วันที่ 8 มิถุนายน 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
“อาคารกิติมาศ”
 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “กิติมาศ” ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 58,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการหลักสูตรจิตกรรมและศิลปกรรม หอแสดงศิลปะ สำนักงานและพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น แนวคิดการออกแบบเน้นการประหยัดพลังงาน มีบรรยากาศแบบสากลด้วยศิลปะสมัยใหม่ เน้นคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปลายปี พ.ศ. 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก
ในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555


วันที่ 8 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4,772 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จากนั้น ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเน้นย้ำถึงพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกผู้เป็นบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางด้านการอุดมศึกษาของไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕


     วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา และในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียนและถวายผ้าป่า โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จฯ และเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
     “พุทธชยันตี” หมายถึง ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ 2600 ปีล่วงมาแล้ว อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต “การจัดพิธีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ถือเป็นการสิ่งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
     อีกทั้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนพระบรมวงศ์ที่ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ธำรงคู่ประเทศไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555


มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2555 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมอธิการบดีฯ ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) มีมหาวิทยาลัยสมาชิก จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุม หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความชำนาญเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการการบริหารจัดการ ส่งเสริม ความร่วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมมนาจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่หลากหลายสาขาและมีคุณค่าในการเชิงข่าว แต่ยังขาดการมองและวิเคราะห์เชิงประเด็น ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 120 คนจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านการวิจัย งานสื่อสารองค์กร และนักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยลัยมหิดล ศาลายา
โครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 โดยแบ่งออกเป็นการบรรยายจากวิทยากรจากสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ โดย นายภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บรรยายในหัวข้อ“การวิเคราะห์ประเด็นเชิงข่าว และการวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสม” ซึ่งเสนอให้นักวิจัยและผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องมองหา วิเคราะห์ประเด็นที่จะนำเสนอให้ได้และจะเลือกสื่อที่จะนำเสนองานเหล่านั้นในสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อออกไป งานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลมีเป็นจำนวนมากหลายๆ เรื่องมีความสำคัญต่อสังคม ให้สมกับที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน เป็นแหล่งความรู้ของสังคมที่แท้จริง จากนั้น นายปฏิวัติ วสิกชาติ บรรณาธิการข่าวสถานีข่าว TNN24 บรรยายเรื่อง “งานวิจัย/วิชาการ กับสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาจากงานข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และลักษณะของข่าวงานวิชาการ/ งานวิจัยที่จะนำเสนอ เทคนิคต่าง ๆ ที่จะสร้างงานวิจัยและวิชาการให้แป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ในภาคบ่าย เปิดเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานข่าวกับสื่อมวลชน ประสบการณ์จากนักประชาสัมพันธ์ โดย นางวริศรา ทาทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และนางศิริพร โกสุม นักประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จากนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนของแต่ละกลุ่มสาขา

----------------------------------------------------------------------------------