วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2554
     5 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554

     เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

     ในปีการศึกษา 2554มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 6,054 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,045 ราย ภาคบ่าย จำนวน 3,009 ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย


--------------------------------------------------------