วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556
     วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
กองบริหารงานทั่วไป 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เผยมติประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2555
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 323 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2555 ว่า อยากฝากมหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1.ขอให้ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของประเทศ และควรเน้นในสาขาที่ขาดแคลน 2.ขอให้ดูเรื่องอัตรากำลังต่างๆ พยายามควบคุมจำกัดอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เพิ่มจนเป็นภาระแก่ประเทศมากเกินไป ซึ่งการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม พึงให้คำนึงถึงความจำเป็นและมีเหตุผลจริง 3.อยากให้มหาวิทยาลัยคำนึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น เพิ่มขีดความสามารถ และการจัดระบบการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน 4.เรื่องงบวิจัย อยากเห็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างจริงจังเพื่อรัฐบาลจะมีเหตุผลในการเพิ่มงบวิจัย เพราะที่ผ่านมา มีงานวิจัยจำนวนน้อยมากที่คนในสังคมไทย เห็นว่าเกิดประโยชน์
     ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง โดยเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมวันที่ 1-4 มี.ค.2557 เป็นวันที่ 7-10 ธ.ค.2556 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 8-11 มี.ค.2557 จากเดิมวันที่ 10-13 พ.ค.2557 ทั้งนี้ เนื่องจากหากจัดการสอบตามกำหนดการเดิม อาจจะกระทบกับบางมหาวิทยาลัยที่นำผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นผลการสอบตรง ขณะที่การสอบตรงต่างๆ ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบให้ไปสอบในช่วงเดือน ม.ค.2557 เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ
     ประธาน ทปอ. กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ทปอ.ได้เสนอ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากเห็นว่าหากมีการกำหนดตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และปฏิบัติใช้ในปัจจุบัน ที่ให้ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 แห่ง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพ เบื้องต้นนายพงศ์เทพได้เห็นชอบในหลักการแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุม ทปอ.ยังเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ปรับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ให้เป็นหลักเกณฑ์เดียว เนื่องจากปัจจุบันมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับ 10 และ 11 ซึ่งต่างประเทศไม่มี
     อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งประธาน ทปอ. ต่ออีกวาระด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555


     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าอาคารนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน 
ประจำปี 2555

     วันที่ 3 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 09.30 น. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ โถงพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------