วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
     ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
5 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาโดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ มหิดลสิทธาคาร หอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติในช่วงท้าย สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน 
ประจำปี 2556


     วันที่ 3 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ โถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

"สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน"

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
และ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ม.มหิดลจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๕๖ 
ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง จ.นครปฐม
     เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในเวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และในเวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
     ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวน ๓ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๖ วัดเสนหา เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยมี นายเพิ่มเสนหา บุญนาค เป็นบุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค) มารดาชื่อเปี่ยม เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ คลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี โดยถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์ จึงได้ออกไปตั้งบ้านประกอบอาชีพทำการค้าขาย อยู่ตำบลพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จนฐานะมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ไร่ อยู่ใกล้เขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ โดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประทานให้เป็นทุนเริ่มแรกสร้างพระอุโบสถ กับหล่อพระประธานอีกส่วนหนึ่ง พระประธานหล่อด้วยทองเหลือง พระเพลากว้าง ๓ ศอก และสูงตลอดถึงพระรัศมี ๔ ศอก โดยจำลองแบบพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร หล่อองค์พระเสร็จแล้วกาไหล่ด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๕๐ บาท ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖
     ในปัจจุบัน วัดเสนหาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดธรรมยุติกนิกาย เดิมเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในตำบลสวนตะไคร้ ปัจจุบัน คือ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ๑๒ ตารางศอก วิสุงคามสีมานั้น กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น มีเจ้าอาวาส คือ พระราชวินยาภรณ์ (มานิต ฐิตมโม)
ม.มหิดล 3 วิทยาเขต รวมพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม


     วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เดินนำขบวนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับนี้ และขอให้วุฒิสภาใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติขณะนี้ โดยการไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการจรรโลงคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมไทย และขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้สติในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่โดยสันติวิธี โดยเริ่มขบวนจากศูนย์การเรียนรู้มหิดล ออกทางประตู ๖ ผ่านตลาดศาลายา และวนกลับเข้าทางประตู ๓ มาสิ้นสุดที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยืนแสดงเจตนารมณ์ ๑ นาที หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จะร้องเพลงเทิดพระนามมหิดลโดยพร้อมเพรียงกัน
     ด้าน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย มี ๓ คณะ ที่ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในเวลา ๑๗.๓๐ น. บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารได้ร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์ชุดขาว หรือดำ พร้อมสัญลักษณ์สีน้ำเงิน รวมตัวกันที่ลานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่ออ่านแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
     และที่ วิทยาเขตพญาไท ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมตัวกันเพื่อแสดงพลังเพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และยื่นหนังสือให้แก่วุฒิสภา ในเวลา ๑๗.๐๐ น. จากนั้นจะเดินขบวนไปร่วมชุมนุมที่แยกอุรุพงษ์ เพื่อร่วมแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับเหล่ามวลชน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัย กล่าวคำถวายอาลัย สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระสังฆราช และยืนสงบนิ่งถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสุ่นิพพาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมพระราชพิธีถวายไว้อาลัย
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๔๕ น.  
ณ  ห้องโถงชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งนางสายฝน บุญญานุสาสน์ 
ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  รองอธิการบดี  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้แด่นางสายฝน     บุญญานุสาสน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี  เพื่อการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ณ พระลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม
     ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชของทุกปี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา