วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจำปี ๒๐๑๒ 
UI Green Metric World University Ranking 2012

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลายา ชั้น ๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว “ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจำปี ๒๐๑๒ UI Green Metric World University Ranking 2012”
จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2012 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ ๓๖ ของโลก อันดับที่ ๑๑ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๕ แห่ง โดยได้คะแนนรวมที่ ๖,๒๐๘.๓๙ คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา
อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษด้าน "Medical Hub"


     วันที่ 23 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายทางด้าน Medical Hub" โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันภาพลักษณ์ของประเทศไทยทางการแพทย์และสนับสนุนโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแพทย์ในภูมิภาคต่อไป จากนั้น ได้มีการร่วมพูดคุยกลุ่มย่อยกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายด้าน Medical Hub ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

***********************

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและดูแลผู้ป่วยระุยะท้าย
วันศุกร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
ณ บ้านหาดอู่ทอง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     วันที่  18- 20 มกราคม 2556  คณะทำงานโครงการจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการทำงาน  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  อัสสันตชัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร  ฉันศิริกาญจน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานคณะทำงานฯ จากนั้นได้เข้าพบผู้นำชุมชนและชาวบ้านในเขตพื้นที่จัดตั้งโครงการฯ ณ บ้านหาดอู่ทอง  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โดยในวันที่  20  มกราคม  25556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนการทำงานและผลการระดมสมอง  พร้อมทั้งร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันในส่วนของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล
---------------------------------------------------

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

"วิถีแห่งการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและการเยียวยาความทุกข์ของผู้สูญเสีย"


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556


นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป 
พร้อมด้วยหัวหน้างาน/หน่วย กองบริหารงานทั่วไป
เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  รองอธิการบดี


-----------------------------------------------------------