วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office” 
วันพุธที่ ๑๘, ๒๕  เมษายน และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab ๑๐๑) ชั้น ๑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office” โดยได้รับความร่วมมือจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab ๑๐๑) ชั้น ๑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office” จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรภายในกองบริหารงานทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างสื่อนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรภายในกองบริหารงานทั่วไปอีกด้วย

----------------------------------------------


วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556


บุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระ
รดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
และรองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
     วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ บุคลากรกองบริหารงานทั่วไปร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจาก                      นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนางรุจิรารัตน์  บรรจง รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องกองบริหารงานทั่วไป (ชั้น ๔) หลังจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------------------------------------------------------------วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน
"เริงรื่น..ชื่นฉ่ำ..รับปีใหม่ไทย"วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

       วันที่  1  เมษายน 2556  นางรุจิรารัตน์  บรรจง   รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  กล่าวต้อนรับ  อาจารย์แสงนภา  หิรัญมุทราภรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสำนักงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในภารกิจด้านการสนับสนุนวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา
ในโอกาสนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน  การบริหารเอกสาร  การวิเคราะห์เอกสาร  งานไปรษณีย์และระบบสารบรรณ  โดย  นางสาวรจนา  คงสุข  หัวหน้างานบริหารเอกสาร, ระบบการจองยานพาหนะ  การจองห้องประชุม  และการดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในห้องประชุม  โดย  นายไพรัตน์  แดงเอม  รักษาการหัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ, การพัฒนาโปรแกรม  การบริหารจัดการ Data Center  และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดย  นายธีรพันธุ์    วิมลสาระวงค์  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรม  โดย  นางกีรติ  สอนคุ้ม  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 
จากนั้น  คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  และนั่งรถรางเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  โดยมี นายมาโนชญ์  เหล็กดำรง  ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  นำคณะเยี่ยมชม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------