วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม”
วันศุกร์ที่ ๓, ๑๐ และ ๑๗ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม และนางรุจิรารัตน์ บรรจง รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกองบริหารงานทั่วไปและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง สามารถจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ชัดเจน กระชับ  ตรงประเด็น และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ "Mahidol Channel"
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ บริเวณ Atrium 2ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ “Mahidol Channel” พร้อมด้วย คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด และ คุณกฤษณัน งามผาติพงศ์ CEO ของบริษัท เคเบิล ไทยโฮลดิง (CTH) โดยมี “ดู๋” สัญญา คุณากร, “แอ๊ด” ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, “กิ๊ฟ” วรรธนะกัมทรทิพย์ , “บ๊วย” เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, “ตุ๊ก” ชนกวนันท์ รักชีพ และ “เจี๊ยบ” ลลนา ก้องธรนินทร์ ร่วมดำเนินรายการ พร้อมด้วย พัดชา อเนกอายุวัฒน์ และ เบน ชลาทิศ ร่วมร้องเพลงให้ความสุขแก่ผู้ชมในงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ “Mahidol Channel” ซึ่งเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดในการนำ Education (การศึกษา) มาผสมผสานกับ Entertainment (ความบันเทิง) รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม โดยมีรูปแบบรายการ และเนื้อหาที่หลากหลาย ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่น CTH ช่อง 107, www.mahidolchannel.com, www.facebook.com/mahidolchannel, www.youtube.com/mahidolchannel และ iOS & Android Application โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ “Dream Catcher” เรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตนักศึกษาในขณะเรียนภาคปฏิบัติ, “ฉายแวว” วาไรตี้ทอล์คโชว์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และแอนิเมชั่นของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพูดคุยกับเจ้าของผลงาน, รายการเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสุขภาพต่างๆ อาทิ “De Science”, “ศิริราช 360 ํ”, “ยาหมอบอก” ตลอดจนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง อาทิ “Animal Speak” ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีผู้ชมทั้งที่เป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมหิดลกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และ สมาชิก CTH กว่า 10,000,000 คน จากกว่า 2,500,000 ครัวเรือน

---------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย "Happening on Campus" 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 415 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2556 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดในหัวข้อ "Happening on Campus" ผลการตัดสินมีผู้ชนะการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นายเบญจพล ศุภพร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนวัฒน์ เอกทศวรรณ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนราวุฒิ สุวรรณัง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
นายธนัตถ์ เจริญพล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

---------------------------------------------------------------