วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556


เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบ
อธิการบดี”
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานปีละ ๒ ครั้ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลบนเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งจากผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2013 ตามที่ บริษัท QS (Quacquarelli Symonds) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๖ (QS Asian University Rankings 2013) บนเว็บไซต์ http://www.topuniversities.com/universityrankings/asian-university-rankings/2013 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยอยู่ใน ๒๐๐ อันดับแรก จำนวน ๙ แห่ง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ ๔๒ นอกจากนี้ ในปีนี้ QS ยังได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2013 จำนวน ๓๐ สาขา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับใน ๓ สาขาวิชา คือ Pharmacy & Pharmacology อยู่อันดับที่ ๕๑ – ๑๐๐, Medicine อยู่อันดับที่ ๑๐๑ – ๑๕๐และ Biological Sciences อยู่อันดับที่ ๑๕๑ - ๒๐๐
สำหรับกรณีการขายลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ต่างประเทศนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ชี้แจงว่า การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกนั้นเป็นงานวิจัยที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพัฒนาโดยริเริ่มตั้งแต่สมัย ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดี ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครคิดค้นได้ เนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุน เพื่อการพัฒนาวัคซีนให้ได้เร็วขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ขายลิขสิทธิ์ตลาดบนหรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้แก่ประเทศญี่ปุ่น และขายให้แก่อินเดียในลิขสิทธิ์ตลาดล่างหรือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ถือเป็นความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนา ที่นำนวัตกรรมจากการวิจัย ในห้องปฏิบัติการไปสู่ความร่วมมือในการผลิตระหว่างภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลติดตาม Mahidol Channel เพื่อติดตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถรับชมได้หลายช่องทาง โดยสามารถ download application ไว้ดูทาง smart phone ได้แล้ววันนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2556


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ ท่าน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์, ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบาดวิทยา ได้แก่ ดร.เวิ่น-ต้า ฉั่ว และสาขาบริหารงานสาธารณสุข ได้แก่ นายเดวิด ร็อกกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (ชีวเคมี) และ ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ และปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น ๖,๐๑๖ คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน ๓,๐๐๘ ราย ภาคบ่าย จำนวน ๓,๐๐๘ ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗ ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ราย และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๘ ราย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------