วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัย กล่าวคำถวายอาลัย สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระสังฆราช และยืนสงบนิ่งถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสุ่นิพพาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมพระราชพิธีถวายไว้อาลัย
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๔๕ น.  
ณ  ห้องโถงชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งนางสายฝน บุญญานุสาสน์ 
ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  รองอธิการบดี  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้แด่นางสายฝน     บุญญานุสาสน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี  เพื่อการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ณ พระลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม
     ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชของทุกปี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕