วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กองบริหารงานทั่วไปมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  นางรุจิรารัตน์   บรรจง  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบช่อดอกไม้แด่รองศาสตราจารย์อาทิตย์  อังกานนท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ เนื่องในวาระครบรอบ ๕ ปี  แห่งการก่อตั้งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ   และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบช่อดอกไม้แด่รองศาสตราจารย์วิชาญ  โชคธนะศิริ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ เนื่องในพิธีทำบุญเลี้ยงพระกองคลัง  เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตการทำงาน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น