วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2557  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารแลสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะ  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานด้านแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้นั่งรถรางเยี่ยมชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น