วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

บุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
และผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔





-------------------------------------------------
สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์


     วันที่ 8 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธมหาลาภ พระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี จากนั้น บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่






     วันที่ 5 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล และงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการพัฒนางานวิชาการ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะเยี่ยมชมนั่งรถรางเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือศาลายา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์และเรือนศิลปิน (Artist Residence) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

---------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดลทำความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการด้านสุขภาพสัตว์ป่า



วันที่ 1 เมษายน 2554 นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการด้านสุขภาพสัตว์ป่า และจัดตั้งศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บันทึกความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการด้านสุขภาพสัตว์ป่า และจัดตั้งศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว เป็นความร่วมมือในกาพัฒนาทางวิชาการ วิจัย และบริการด้านสุขภาพสัตว์ป่า ตลอดจนการขยายผลของโครงการวิจัยต่างๆ และสนับสนุนทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ในการวิจัย การทดสอบ การเรียนการสอน อีกทั้งดำเนินกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลาง การบริการสุขภาพสัตว์ทะเลหายากฯ เป็นต้น โดยผลงานวิจัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรร่วมกัน นอกจากนี้ ได้ร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามและเตือนภัยภาวะคุกคามสุขภาพสัตว์ป่า อันอาจจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ ตลอดจนโรคจากสัตว์ป่าและสุขภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นภาวะคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา 5 ปีภายหลังจากนี้

------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนานโยบายการศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานต้อนรับคณะบุคลากร และบรรยาย เรื่อง “การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ นางรัตนา เพ็ชรอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และนายสมชาติ พนาเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ร่วมต้อนรับและบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม จากนั้นคณะบุคลากรได้นั่งรถรางเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

-------------------------------------------------------