วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


พิธีทำบุญกองบริหารงานทั่วไป ครบรอบ ๕๐ ปี 
วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องกองบริหารงานทั่วไป 
ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหิดลพร้อมพันธมิตร เตรียมพร้อมรับมือหาก “น้ำท่วม”

21 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่บริเวณปลายน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมของชุมชนในพื้นที่ศาลายา หากน้ำท่วมอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมพันธมิตรนำเอาประสบการณ์การรับมือ “น้ำ” ในปีมหาอุทกภัยที่ผ่านมา จัดเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้มีระบบการดำเนินการร่วมกันทั้งพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการประสานความช่วยเหลือ การให้และรับข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานหลักของทางจังหวัดและประเทศ
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “จากวิกฤติอุทกภัยในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม อีกทั้งมหิดลมีศักยภาพทางด้านการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำในเชิงสิ่งแวดล้อม วิทยาการต่างๆ จึงเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ทำงานร่วมกันและเป็นเครือข่ายจากความร่วมมือร่วมใจในปีที่ผ่านมาเข้ามาประชุมและบูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็นแผนนี้ขึ้น โดยเน้นถึงการบริหารจัดการในพื้นที่ของชุมชนศาลายา คลองโยง และมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดล”
ภาพรวมของแผนบริหารจัดการอุทกภัยปี 2555 เน้นการวางแนวทางในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยเน้นให้มีระบบการดำเนินการร่วมกันทั้งพื้นที่ รวมถึงการประสานความช่วยเหลือ การให้และรับข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานหลักของทางจังหวัดและประเทศ โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติไว้ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและระยะหลังเกิดภัย ประกอบไปด้วย 6 ศูนย์หลักดำเนินการประสานสอดคล้องกัน ได้แก่
1.ศูนย์แผนการสื่อสารและข้อมูล
2.ศูนย์รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
3.ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
4.ศูนย์อาสาสมัคร
โดย 4 ศูนย์นี้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดูแล 4.ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล และสุดท้ายศูนย์ระบบการขนส่ง ดูแลโดยหน่วยงานจากกองทัพที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่
รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
*************************

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กองบริหารงานทั่วไป
ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญกองบริหารงานทั่วไป
ครบรอบ ๕๐ ปี


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประชุมหัวหน้างานกองบริหารงานทั่วไป
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล*********************

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์) โดยมีรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ มณฑลพิธีชั่วคราว บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย อาคาร A
อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีห้องพักรองรับได้ 392 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอย 19,197 ตารางเมตร ลักษณะห้องพักเป็นห้องพักเดี่ยวพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านซักรีด ร้านอาหาร สถานที่จอดรถ
อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปะศาสตร์ ตลอดจนใช้เป็นที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 หลังที่สามารถเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารได้
---------------------------------------------------------------


พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
*********************

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล
งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานมีการสาธิตเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค, พิธีมอบรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ ๑๐๐ ปี, แม่ดี – บุคลากรเด่น, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
     ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๕ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูกซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ จำนวน ๗๙ คน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ซึ่งตัดสินจากการขับร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ภาคเหนือ ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายเฉลิมพล สุภา จาก โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ น.ส.สร้อยทอง ลุงปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ธัญญารัตน์ ฮาดดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ภาคอีสาน ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายพงศพร อุปนิ จังหวัดขอนแก่น ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ด.ญ.วิลาวรรณ เกษหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคใต้ ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางอมรศรี สามารถ จากจังหวัดชุมพร ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ น.ส.จริยา โพธิรัตน์ จากโรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------