วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต        เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ คณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต 

***********************************