วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556


โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เข้าหลักเกณฑ์ Webometrics Ranking of University” ณ ห้องประชุมสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง “Web Design Evaluation Checklist” โดย ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เรื่อง “การทำ SEO เพื่อเพิ่ม Visibility และ ให้ติดอันดับ Search Engine Google” โดย คุณทรงยศ คันธมานนท์ CEO บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และ เรื่อง “HTML5 & Website Trends in 2013” โดยคุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช User Group Manager ของ Thai Adobe Developer Community
การสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สามารถติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยโลก โดยการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University

---------------------------------------------------------------


วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556


งาน 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ
รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 125 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2431 พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2486 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน
งานเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ ทักษิณานุประทาน ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี, พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการสวนสมุนไพร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี, ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 และ พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี, พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลมหิดลทยากร อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และผู้มีสิทธิรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ปิดท้ายด้วยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลปีนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) แสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” โดยกล่าวว่า เอสซีจี เป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 1 ของโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จากผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development หรือ SD) ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการสร้างความสมดุลของ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และด้วย "อุดมการณ์ 4" ที่ เอสซีจี ยึดมั่นมาตลอดตั้งแต่ปี 2456 ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่ใกล้มาถึงนี้ ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีความพร้อม เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ สู่ความเชื่อมั่นบนเวทีการค้าระดับสากลร่วมกัน

นอกจากนี้ ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัดให้มี “ตลาดนัดสุขภาพ” บริการฟรี ตรวจสุขภาพทั่วไป ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน นวดแผนไทย ฝังเข็ม ปรึกษาภาวะโภชนาการ วิเคราะห์องค์ประกอบมวลกาย (BMI), กายภาพบำบัด, วัดมวลกระดูก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพนานาชนิดของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Outlet)

------------------------------------------------------------------------------