วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรสุดยอดเลขานุการระดับบริหาร

     กองบริหารงานทั่วไปขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัีติการหลักสูตร Executive Secretary : สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ขอให้แจ้งรายชื่อภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยติดต่อ         คุณตรีเพ็ชร์ ๐๒ ๘๔๙ - ๖๓๑๐ (ค่าอบรม ๒๒๐๐ บาท) โดยตัีดโอนของส่วนงานเข้าบัญชี       ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๑๖ - ๓ -๐๐๓๒๕ -๖ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
    ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชน ไว้ทุกข์โดยทั่วกัน     ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555


เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2554

     สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 จำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงาน “43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” 2 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

------------------------------------------------------------------------

เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร"
ประจำปี 2554


     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2554 ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร”ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเข้ารับรางวัลในงาน 43 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ พลตำรวจโทนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพันเอกพิเศษแพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล, เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม, ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต), ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ดร.วิทูร โอสถานนท์, รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย, ดร.แพทย์หญิงอมรา มลิลา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 43 ปี วันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ
 รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 124 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2431 พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2486 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานภาคเช้า พิธีสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ จากนั้นมีปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลมหิดลทยากร อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และผู้มีสิทธิรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ความยั่งยืน องค์กรจะยั่งยืนได้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องทำให้สังคมรับรู้ว่าเรา “ห่วงใย - แบ่งปัน - ใส่ใจ” โดยใช้หลัก C-S-R (Care-Share-Respect) จึงจะประสบความสำเร็จได้
--------------------------------------------------------------------------------------