วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     การจัดงาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานปีละ 2 ครั้ง
     ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล คือ 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม 3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล 5. ใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า และ 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
     ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์เรื่อง “ความยึดมั่นในคุณธรรม” หรือ Integrity ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างค่านิยม“บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม”ความรับผิดชอบต่อสังคม”ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. และ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่ยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลว่า ขณะนี้เยาวชนไทยเห็นว่าการทุจริตเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ โดยปรากฏแนวโน้มการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ มีมากขึ้น เช่น ในมหาวิทยาลัยนักศึกษามีการทุจริตข้อสอบ ลอกผลงานทางวิชาการ ฯลฯ
     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่จะทำวิจัยด้านการศึกษา และนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน และมีความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริเวณใกล้อาคารชุดพักอาศัย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า โดยได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว และจะเปิดเรียนได้ในเดือนกันยายน 2556 นี้ นักเรียนรุ่นแรกจะฝากเรียนที่อาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถศึกษาต่อที่มหิดลได้เลย
     และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จะมีการเปิดตัว Mahidol Channel สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีแนวคิดในการนำ Education (การศึกษา) มาผสมผสานกับ Entertainment (ความบันเทิง) รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของ 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม ผลิตโดยทีม Entertainment Media วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทเอกชน ออกอากาศทาง CTH และ www.mahidolchannel.com และสามารถติดตามได้จาก www.facebook.com/mahidolchannel และwww.youtube.com/mahidolchannel โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ รายการ “Dream Catcher” เรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตนักศึกษาในขณะเรียนภาคปฏิบัติ ว่าพวกเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง, รายการ “ฉายแวว” วาไรตี้ทอล์คโชว์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และแอนิเมชันของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพูดคุยกับเจ้าของผลงาน ฯลฯ

-------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2555

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ได้แก่
     1. รางวัลประเภท “การออกแบบดีเด่น”
        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
        รางวัลชมเชย ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
        รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ วิทยาลัยราชสุดา
     2. รางวัลประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม”
        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน          
        รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
     ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

---------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว จำนวน 26,264 คน จาก 220 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ ขั้นตอนการสมัครสอบ การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและแนะนำหลักสูตร 102 สถาบัน
     ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจ มุ่งสู่เส้นชัย Admissions” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การแสดงและกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงาน

-------------------------------------------